Crtice

Serijska komunikacija mikrokontrolera

Serijska Komunikacija Mikrokontrolera – PDF verzija

UART = Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Ovo je osnova svake serijske komunikacije bilo na razini računala ili kontrolera i služi za pretvorbu paralelnog podatka (najčešće 8-bitnih odnosno 1 byte) u serijski oblik sa svrhom da se smanji potreban broj linija za komunikaciju odnosno omogući prijenos podataka kroz druge medije (npr. optiku). U predajniku se paralelni podatak pretvara u serijski niz bitova dok ga prijemnik ponovo vrača u paralelni. Za komunikaciju se koriste dva pina, Tx-predajni i Rx-prijemni. Na razini UART-a komunikacija je dvosmjerna (full duplex) što znaći da je moguć istovremeni prijem i predaja podataka. S obzirom da je komunikacija asinhrona, da bi prijemnik mogao ispravno dekodirati poslani niz bitova predajnika potrebno je zadovoljiti još nekoliko osnovnih zahtjeva: Nastavi čitati